צור קשר l תקנון l דף הבית l מפת אתר l הבלוג
 

 

תקנון

תקנון אתר www.italia.co.il

כללי
1 . אתר www.italia.co.il (להלן - "האתר") הינו אתר המציע לגולשים באינטרנט מידע ותכנים וכן מידע נוסף בתחומים שונים (להלן - "השירותים"). השירות המוצע באתר כפוף ומותנה בהסכמת המשתמשים לאמור בתקנון זה. השימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמש לתנאים אלה.
תנאי השימוש באתר מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.
2 . בתקנון זה יתייחדו למונ חי ם הבאים הפירושים שבצידם:
"מידע" - כל חומר ו/או מידע שמוצג באתר בכל מדיה ובכלל זה במילים, תמונות, ציור, שרטוט, רישום ולרבות אופן עיצובם של הנ"ל."החברה" - www.italia.co.il
"משתמש" - כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לאתר.

תנאי השימוש במידע
3 . מובהר בזאת, כי זכות השימוש במידע הינה למשתמש בלבד וכי אין המשתמש רשאי להרשות שימוש כלשהו, במידע, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לצד ג' כלשהו.
4 . המשתמש מת חי יב להשתמש במידע ובשירותי האתר בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנ חי ות ולהוראות באתר.

אחריות מוגבלת
5 . השירותים מוצעים למשתמש as is והחברה לא תישא בכל אחריות להתאמתם לצרכי המשתמש ו/או למטרותיו. הכתובת לטענות מכל סוג שהוא היא הספק בלבד.
6 . המשתמש מצהיר בזה, כי ידוע לו שהחברה אינה אחראית לכל שימוש שהוא עושה, בין במישרין בין בעקיפין בשירותים , וכי במקרה שהמוצר או שירות אינם עונים על דרישותיו, האחראי הוא הספק בלבד.
7 . החברה, לרבות מנהליה, עובדיה וכל מי מטעמה, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע ו/או בתוכנו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת השירותים לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי. הכתובת למשתמש במקרה של טענות כלשהן - הוא הספק ממנו רכש את השירותים באמצעות האתר.

הגנת הפרטיות

8 . הפרטים שיימסרו על ידי המשתמשים ומידע נוסף שיצטבר אודותם יישמר במאגר המידע של החברה והיא תעשה בו שימוש בכפוף להוראות כל דין.
9 . החברה תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטים שיימסרו על ידי המשתמשים במועד ההרשמה לשירותים ו/או שיצטברו אודותם בעת השימוש באתר, על מנת ליצור קשר עם המשתמשים ולעדכן אותם בדבר מבצעים באתר ו/או בנוגע לשירותים נוספים המוצעים על ידי החברה או על ידי אחרים עמם תתקשר החברה. בנוסף, החברה רשאית לעשות שימוש במידע הנ"ל למטרות שיווקיות ו/או כחלק מנתונים סטטיסטיים שנאגרים על ידה לשם שימוש אישי ו/או כחלק מנתונים המועברים לצד ג' וזאת בכפוף לכך שמידע זה לא יזהה את המשתמש בשמו או בפרטי זהותו.

קניין רוחני
10 . המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שזכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות ו/או השימוש במידע לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר במידע שייכים לחברה, ולמשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהוא במידע, וכי השימוש במידע הינו לצרכיו האישיים בלבד של המשתמש.

סיום ההתקשרות
11 . החברה תהיה רשאית לחסום לאלתר את השירותים במידה והמשתמש השתמש בשירותים בניגוד לדרישות כל דין ו/או בניגוד להוראות תקנון זה או מכל סיבה סבירה אחרת.
12 . למען הסר ספק, יובהר, כי הפסקת ההתקשרות בין הצדדים לא תגרע מהת חי יבויותיו של המשתמש כאמור בהסכם זה.

תנאים נוספים
13 . החברה שומרת על זכותה לשנות את הוראות וכללי השימוש באתר מזמן לזמן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי כאמור י חי יב את המשתתפים מרגע פרסומו באתר.
14 . החברה תהיה רשאית לגבות תשלומים בגין השירותים המוצעים באתר ובלבד שפרסמה זאת באתר, 14 ימים לפחות קודם לת חי לת הגבייה.
15 . מקום השיפוט הבלעדי בכל ענין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר, יהיה בית המשפט המוסמך בתל-אביב, אשר ידון בענין בהתאם לדיני מדינת ישראל.

 

 
 

רשימת דיוור